Camera Obskura

Stránka v prestavbe

Momentálne pripravujeme novú verziu stránky. Už čoskoro tu nájdete aktualizované informácie. Ďakujeme za pochopenie.

 
 

Website in reconstruction

We are currently working on new version of this website. Please return later for up to date information. Thank you for your patience.

Výstava v parku 1968—2008

Fotoreportér Ladislav Bielik zdokumentoval v auguste 1968 prvé dni intervencie armád Varšavskej zmluvy v Bratislave. Jedna zo 187 zachovaných snímok sa stala najslávnejšou slovenskou fotografiou. Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom sa dostal do viacerých výberov najvýznamnejších fotografií 20. storočia. Od 28. mája do 12. septembra 2008 je všetkých 187 fotografií bez selekcie vystavených v parku na Šafárikovom námestí, v okolí ktorého väčšina z nich vznikla.

Ladislav Bielik: August 1968
Príbeh najznámejšej slovenskej fotografie, jej autora a muža pred tankom v kontexte historických udalostí dokresľujú reprodukcie všetkých zachovaných kinofilmových pásov.

72 strán, 24 x 48 cm
anglicko-slovenské vydanie
ISBN 978-80-8085-604-5
Vydavateľstvo Slovart

Čo so Šafárikovým námestím v Bratislave?

Námestie a jeho park sú už dlhší čas v provizórnom stave. Je preto dôležité, aby sa o jeho budúcnosti a využití diskutovalo skôr ako bude neskoro. Cieľom neziskovej organizácie Camera Obskura je skultivovať a rozšíriť tento mestský park a vybudovať a prevádzkovať Múzeum a Galériu Camera Obskura v jeho podzemí.

Camera Obskura
Múzeum a Galéria
Architektonické štúdie 18+1

Výstava workshopu študentov Katedry architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
14/03/2007 — 31/03/2007
Umelecká Beseda, Dostojevského rad 2
katalóg návrhov (pdf / 14 MB)
víťazný návrh (pdf / 3 MB)

História námestia alebo genius loci náhodného parku

Mestský park na Šafárikovom námestí v Bratislave vznikol v podstate náhodou. Približne od roku 1760 tam stál Landererov palác patriaci prvému bratislavskému kníhtlačiarovi. Ten bol v roku 1857 prebudovaný na ženijné kasárne. Počas leteckého útoku na rafinériu Apollo v roku 1944 bol značne poškodený a následne zbúraný. V šesťdesiatych rokoch postavili v tomto nesystémovom parku reštauráciu a kaviareň Kazačok. Pribudla aj fontána s Marínou. Postupne vybudovali konečnú zastávku trolejbusov a autobusov. Po revolúcii bola na mieste bývalého paláca naplánovaná výstavba komplexu kancelárskych budov. Necitlivý projekt zastavilo petičné hnutie obyvateľov, ktorí si na príjemné prostredie parku v strede mesta medzitým zvykli.

Odvtedy však námestiu chýba jasná koncepcia, či už urbanistická, architektonická alebo dopravná. Nie je stále jasné, či a ako bude slúžiť všetkým obyvateľom. Bývalé detské ihrisko sa nenápadne premenilo na súkromné parkovisko. Pribudol hrob neznámeho vojaka. Provizórne stánky a búdky rýchleho občerstvenia postupne zapĺňajú vydláždený priestor po zbúranom bistre Kazačok. Časti parku a zvyšky po detskom ihrisku využívajú bezdomovci na prenocovanie v kríkoch. Nezodpovední majitelia psov znemožňujú rekreačné využitie trávnatých plôch.

Táto situácia nás v neziskovej organizácii Camera Obskura nenecháva ľahostajných. Podporujeme nedávno publikovaný názor o tomto parku, aby mal obdobný štatút ako Medická záhrada. K návrhu pripájame náš projekt umiestnenia Múzea a Galérie Camera Obskura do podzemia parku.

Dobová katastrálna mapa Šafárikovho námestia s Landererovým palácom (1894)
veľké rozlíšenie (1000x851px)
Dobová pohľadnica s Landererovým palácom v pozadí
zdroj www.ron-del.net
Vydláždenú plochu po bistre Kazačok využívajú stánky rýchleho občerstvenia (2006)
Bývalé detské ihrisko (90. roky)
Parkovisko firmy REAS, ktoré nahradilo detské ihrisko, stojí na štátnom pozemku (2006)

Územný plán a prepojenie parkov

Dodnes platný, ale aj navrhovaný územný plán ponúka možnosť vybudovať objekt s piatimi nadzemnými podlažiami na ploche bývalého Landererovho paláca.

Ak by sa tak stalo, park na Šafárikovom námestí by sa tým v podstate zrušil. Jeden takýto pokus už vďaka petičnej akcii obyvateľov mesta neuspel. Aj stavbou Múzea a Galérie Camera Obskura, ktorá by citlivo rešpektovala funkciu parku, rozširovala jeho kultúrnu hodnotu a zároveň vymedzovala priestor pre prípadné ďalšie stavby, je možné podobným projektom v budúcnosti zabrániť.

Prikláňame sa tiež k viariantu zrušenia konečnej zastávky autobusov a cestnej komunikácie medzi parkom a parčíkom okolo Kačacej fontány. Vznikol by tak veľký súvislý park poskytujúci plnohodnotnejšiu relaxačnú a kultúrnu zónu, schopný suverénne obhájiť svoju pozíciu aj v budúcnosti.

Navrhovaný územný plán umožnuje na území dnešného parku výstavbu objektov s 5 nadzemnými podlažiami

Moderný mestský park

Ak sa má Bratislava zaradiť medzi rozoznateľné európske centrá nielen politicky a ekonomicky, ale aj kultúrne, je nevyhnutné začať premýšľať o kultúrnej nadstavbe mesta. Bratislava musí rozširovať spektrum svojich kultúrnych aktivít a ponúknuť súčasnému globálnemu obyvateľovi, ale aj návštevníkovi a užívateľovi mesta neporovnateľne viac informácií, udalostí a aktivít generovaných z miestneho prostredia v medzinárodnom kontexte.

Galéria a park sú dva veľmi atraktívne fenomény pre súčasné mesto a spôsob trávenia voľného času. Životný štýl obyvateľov Bratislavy a jej návštevníkov vytvára tlak na riešenie nových ponukových aktivít v športe, gastronómii a kultúre.

Vo svete stále pretrváva záujem o výtvarné umenie a galérie. Pokračuje výstavba nielen nových chrámov umenia pre obrovské svetové zbierky, ako sú Guggenheim, MoMA alebo Tate, ale aj malých špecializovaných centier súčasného umenia. Ako príklad môžu slúžiť mimoriadne úspešné pavilóny Serpentine Gallery v londýnskom Hyde Parku. Symbióza parku a galérie poskytuje priestor nielen na relax, ale aj širokú škálu kultúrnych aktivít.

Ako premeniť Šafárikovo námestie na bod záujmu na mape Bratislavy?

Vybudovanie Múzea a Galérie Camera Obskura v podzemí dnes zanedbaného parku na Šafárikovom námestí by vytvorilo prirodzenú zastávku v čase i priestore medzi historickým jadrom Bratislavy a vznikajúcim moderným centrom na ľavom brehu Dunaja. Obsahovo aj architektonicky zaujímavý priestor by mal slúžiť všetkým obyvateľom a zároveň priťahovať návštevníkov mesta.

Výstavná koncepcia Múzea a Galérie Camera Obskura

Múzeum sa má nachádzať na jednom z podzemných podlaží. Formou trvalej expozície chceme prezentovať dôležité dokumentárne bloky od autorov, ktorí zaznamenali významné udalosti 20. storočia očami fotografie. Prvým pilierom expozície je fotografický dokument Ladislava Bielika z augusta 1968, ktorý vznikol práve v okolí Šafárikovho námestia, kde sa má múzeum nachádzať. Koncepcia konfrontácie s ďalšími fotografickými súbormi mapujúcimi rôzne svetové udalosti od fotografov prepojených so Slovenskom prináša zaujímavé historické súvislosti a významové paralely. Tento netradičný informačný zdroj o histórii je určený nie len mladej generácii zo Slovenska, ale aj turistom navštevujúcim Bratislavu.

Galéria, druhé z podzemných podlaží, ponúkne návštevníkom pravidelné výstavy fotografií svetových aj slovenských autorov. Okrem tradičnej fotografie sa zameria aj na mapovanie umeleckých disciplín prekračujúcich jej rámec. Základný princíp camery obscury, ktorá navždy zmenila spôsob umeleckého, ale aj mediálneho zobrazovania skutočnosti, zostane jediným spojivom inak intermediálneho priestoru. Bude preto prezentovať aj médiá, ako sú film, video či iné multimediálne a interaktívne formy. Flexibilný a otvorený priestor by mal spĺňať aj náročné požiadavky na veľké individuálne alebo skupinové inštalácie.

Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom
1968 © Ladislav Bielik
The Beatles
© Dezo Hoffman
Na Tahiti
© Milan Rastislav Štefánik
Smrť republikánskeho vojaka, španielska občianska vojna
1936 © Robert Capa
Mesiac, Apollo 17
© Eugen Andrew Cernan

Architektonická štúdia

Koncepcia objektu Múzea a Galérie Camera Obskura vychádza z princípu tmavej komory — camery obscury. Zachováva maximálny možný priestor na parkovú úpravu, keďže všetky výstavné priestory sú situované na dvoch podlažiach v podzemí. Nad zemou sa nachádza iba prístup ku schodisku, k výťahu a vstupnej rampe. Ostatné vonkajšie plochy ostávajú upravené ako mestský park.

Prvotná architektonická štúdia s diagonálnou vstupnou rampou reflektuje okrem princípu camery obscury aj časť stálej expozície múzea. Väčšina fotografií Ladislava Bielika z augustových udalostí vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do bývalej ČSSR v roku 1968 vznikla práve na Šafárikovom námestí a v jeho blízkom okolí. Len necelých 150 metrov od navrhovaného miesta urobil Ladislav Bielik svoju svetoznámu fotografiu Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom. Vstupná rampa, objektív camery obscury, smeruje práve k tomuto miestu.

Predloženú architektonickú štúdiu považujeme za otvorenú a pripravenú na ďalšiu diskusiu odbornej aj laickej verejnosti.

Štúdia 0.1

Prvotná architektonická štúdia skúma možnosti organizácie parku a umiestnenia podzemnej galérie.

Šafárikovo námestie
Situácia s navrhovaným zrušením autobusovej zastávky
Camera Obskura
Pozdĺžny rez
Camera Obskura
Vstupná rampa
Camera Obskura
Interiér podzemia

História očami fotografie

Päť navrhovaných osobností spojených so Slovenskom a fotografiou predstavuje rôznorodú mozaiku udalostí 20. storočia. Otvorená koncepcia expozície umožňuje doplňovať zbierku múzea o ďalších autorov.

Ladislav Bielik
Kontakt(y), August 68 na Slovensku

Športový fotograf Ladislav Bielik dokumentoval v Bratislave v roku 1968 okupáciu Československa. Jeho fotografia Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom sa stala jednou zo 100 najznámejších fotografií 20. storočia.

28. 5. 1939 Levice
24. 3. 1984 Budapešť

Dezo Hoffmann
Život s Beatles

Dezo Hoffmann začínal ako fotoreportér v novinách. V druhej svetovej vojne sa pridal k leteckej jednotke československých pilotov vo Veľkej Británii a lietal s tamojšími Kráľovskými vzdušnými silami ako letecký fotograf. Medzinárodné uznanie si vyslúžil v 60. rokoch ako najvychýrenejší fotograf známych osobnosti zo sveta populárnej hudby a šoubiznisu, hoci najznámejším sa stal vďaka tomu, že bol dvorným fotografom skupiny The Beatles od ich počiatkov až do konca ich kariéry.

24. 5. 1912 Banská Štiavnica
26. 3. 1986 Londýn

Milan Rastislav Štefánik
Obrazopis sveta

Slovenský astronóm, politik, diplomat a generál francúzskej armády v jednej osobe. Je menej známe, že tento najväčší politik slovenských novodobých dejín bol aj vášnivým fotografom, ktorý na svojich nespočetných cestách zaznamenával fotoaparátom svet a dobu, v ktorej žil.

21. 7. 1880 Košariská
4. 5. 1919 Ivanka pri Dunaji

Robert Capa
Dostatočne blízko

Endre Ernő Friedman začal predávať po emigrácii svoje reportážne fotografie v Paríži pod dobre znejúcim pseudonymom Robert Capa, keďže málokto chcel kupovať fotografie od autora z východnej Európy. Neskôr sa stal najznámejším vojnovým fotoreportérom, ktorý zmapoval päť najväčších vojen svojej doby. Spoločne s ďalšími fotografmi založil v roku 1947 agentúru Magnum Photos.

22. 10. 1913 Budapešť
25. 5. 1954 Hanoj, Vietnam
(matka pochádzala z Veľkých Kapušian)

Eugen Andrew Cernan
Posledný človek na Mesiaci, Apollo 17

Eugen Andrew Cernan strávil vo vesmíre dovedna takmer 24 dní a prešiel sa po povrchu Mesiaca. Jeho fotografie sú a zrejme dlho budú poslednými zábermi, ktoré na Mesiaci vytvoril človek.

14. 3. 1934 Bellwood, USA
(starí rodičia pochádzali z Kysúc a Čiech)

Camera obscura

Camera obscura je tmavý ohraničený priestor, miestnosť alebo skrinka, s malým otvorom. Zväzok svetelných lúčov prechádzajúci cez otvor na jednej strane vytvára na protiľahlej stene obraz skutočnosti, ktorý je zrkadlovo obrátený. Tento optický jav je základom fotografického aparátu, filmovej a televíznej kamery a ďalších optických prístrojov.

Nákres základného princípu camery obscury

Tmavá komora, ktorá zmenila svet

Prvé zmienky o zariadení camera obscura sa objavili už v staroveku v antickom Grécku (Aristoteles, 350 rokov pred n. l.). Podľa historických prameňov ju prvýkrát zostrojil a prakticky použil arabský učenec Ibn al-Haitham v roku 1025 na astronomické pozorovanie zatmenia Slnka. Vo svojich poznámkach jej venoval veľkú pozornosť aj Leonardo da Vinci. Podrobne ju však opísal až taliansky fyzik Giovanni Battista Della Porta (1535 — 1615), ktorý ju zdokonalil tým, že do otvoru v tmavej komore vložil spojnú šošovku, čím zvýšil ostrosť a jas premietaného optického obrazu. V roku 1573 Talian Egnatio Danti získal zabudovaním dutého zrkadla v tmavej komore vzpriamený obraz a v roku 1620 astronóm Johannes Kepler skonštruoval prvú prenosnú cameru obscuru.

Po jej následnom rozšírení sa stala obľúbenou a praktickou pomôckou najmä pre maliarov. Tak vznikol zárodok fotografického prístroja. Trvalo však ešte viac ako dvesto rokov, kým sa začali črtať prvé náznaky fotografie, a viac ako tristo rokov, kým bolo možné zafixovať obraz pomocou fyzikálno-chemického procesu – dagerotypie (1839).

Podobne ako kníhtlač Johanna Gutenberga znamenala revolúciu v možnostiach šírenia textu, zmenila camera obscura navždy spôsob zaznamenávania reality do dvojrozmerného obrazu.

Camera obscura so šošovkou a zrkadlom

Nezisková organizácia Camera Obskura

Camera Obskura je nezisková organizácia registrovaná na Krajskom úrade v Bratislave pod číslom OVVS–1534/161/2005-NO. Bola založená v roku 2005 s cieľom presadiť obnovu a rozšírenie parku na Šafárikovom námestí a vybudovať a prevádzkovať Múzeum a Galériu Camera Obskura v jeho podzemí.

Titulná strana mimoriadneho vydania denníka SMENA z 21. augusta 1968 s fotografiami Ladislava Bielika

Naše aktivity

Už viac ako 17 rokov sa časť našich členov venuje správe archívu a organizovaniu výstav fotografií Ladislava Bielika z okupácie Československa v roku 1968, ktorých negatívy sa našli po revolúcii v roku 1989.

Právne kroky s cieľom dosiahnuť nápravu pri porušovaní Bielikových autorských práv po celom svete boli úspešne vykonané zatiaľ iba v jednej krajine. Deutsche Presse-Agentur GmbH (dpa) viac ako 30 rokov ako jediná neoprávnene predávala najslávnejšiu Bielikovu fotografiu Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom pod svojíim copyrightom. V roku 2004 ju Občiansky senát Krajinského súdu Frankfurt nad Mohanom zaviazal, aby upustila od jej ďalšej výroby, rozmnožovania, predaja alebo uvádzania do obehu. Zároveň prisúdil autorstvo Ladislavovi Bielikovi a autorské práva jeho dedičom.

Postupom času vznikla potreba putovné výstavy s rôznorodou koncepciou umiestniť do stálej expozície, kde by náležite pripomínali tragickú dobu svojho vzniku.

Na Slovensku, žiaľ, žiadne múzeum a ani žiadna inštitúcia verejne neprezentuje dôležitosť historického medzníka a dátumu 21. august 1968. Nedostatočné historické povedomie mladej generácie o tomto komplikovanom období sa každoročne ukazuje v anketách v elektronických a tlačených médiách.

Nezisková organizácia Camera Obskura vznikla aj s cieľom napraviť tento stav. Od jej vzniku sa venuje príprave a presadzovaniu projektu výstavby Múzea a Galérie Camera Obskura na Šafárikovom námestí v Bratislave, kde by spolu s ostatnými vystavenými dielami prinášali fotografie Ladislava Bielika svedectvo o významných udalostiach 20. storočia. Cieľom je tiež Šafárikovmu námestiu dodať novú a modernú tvár, ktorú si vzhľadom na svoju históriu a významnú polohu v rámci mesta v súčasnosti zaslúži.

ČSSR — August '68 (vo fotografii), Grémium, Bratislava (1990)
ČSSR — August '68, Viedeň (1990)
BilboArt na Umeleckej besede, Bratislava (1998)
Kontakt(y), Umelecká beseda, Bratislava (2002)
Contact(Sheets), Montreal (2003)
Contact(Sheets), Veľvyslanectvo Slovenskej republiky, Washington (2003)
Contact(Sheets), Budapešť (2004)
Contact(Sheets), Kaposvar (2005)
14+1 z augusta '68 , Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava (2006)

2 % z daní

V prípade, že ste sa rozhodli podporiť naše aktivity 2 % z vašich daní, je nutné vyplniť náležité tlačivá pri podávaní vášho daňového priznania. Konkrétny postup sa líši podľa toho či, ste zamestnanec, fyzická alebo právnická osoba. Rovnaké sú však naše údaje, ktoré budete potrebovať. Vopred vám ďakujeme za vašu podporu a trpezlivosť pri vyplňovaní formulárov.

Naše údaje

Obchodné meno
Camera Obskura, n.o.
Sídlo
Liptovská 2/A 821 09 Bratislava
Právna forma
nezisková organizácia
IČO
37924150

Sami rozhodnite, kto potrebuje vaše dane

Podrobné informácie o poukazovaní 2 % z vašich daní nájdete aj na www.rozhodni.sk

Kontakt

  • Camera Obskura
  • nezisková organizácia
  • Liptovská 2/A
  • 821 09 Bratislava
  • Slovensko
  •  
IČO
37924150
DIČ
2022099552
Bankové spojenie
0179351192 / 0900
Slovenská sporiteľňa, a.s.
 
Registrácia
Krajský úrad v Bratislave
pod číslom OVVS–1534/161/2005-NO
od 20. 7. 2005
Notársky centrálny register prijímateľov
pod spisovou značkou NCRpo 4994/2006
od 12. 12. 2006
 

Ďakujeme za váš názor

Postrehy, pripomienky a návrhy posielajte na safko@cameraobskura.sk